قوانین و مقررات

اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت اعمال ميشود. اين توافقنامه توسط مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ كه در اين توافقنامه "مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ" ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست. اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را تعيين نموده و تعهدات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند. اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ ، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ ميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد.

تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد. علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشترك يا هر كسي كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت ميكند، حتي درصورتيكه نقل و انتقال به جانشيني از مشترك انجام نشده باشد. قوانين كلي مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامي مشتركين مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ اعمال مي شود. توافقنامه هاي خاص مربوط به خدمات و يا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند كه هريك صرفا در مورد مشتركيني كه آن محصولات يا خدمات را تهيه نموده اند قابل اجراست.


الف) قوانين كلي خدمات و محصولات
1) توافقنامه و تغييرات

مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشترك نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.


2)اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ اطلاعات صحيح در اختيار مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ قرار دهد و مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.


3)حفظ اطلاعات محرمانه

شما مي توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ اعمال ميشود.
اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.


4)امنيت حساب

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ اطلاع داده شود.بديهي است مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.


5)عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.
چنانچه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.
مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.
چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.
مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.
مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.
مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.
پهنای باند سرویس ها به صورت دوره مشخص می باشد که دوره های آن اول هر ماه میلادی و اول سال میلادی می باشد.
چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود.
اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.


6)عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.
حداقل هزینه خسارت ناشی از ارسال هرزنامه و قرارگیری در لیست های سیاه ضد اسپم برابر 185 هزار تومان بابت سرویس داخل ایران و سرویس های خارج بسته به قرارگیری در مکان جغرافیایی مرکزداده OVH برابر 49.95 دلار کانادا یا 49.95 پوند انگلستان خواهد بود.
وردپرس کارآ کلیه سرویس های ثبت شده از سوی مشترک چه مرتبط و چه غیر مرتبط با سرویس متخلف باشد را ضبط می نماید و فعالسازی سرویس تنها منوط به پرداخت هزینه خسارت می باشد. 
سرویس مربوطه برای بار اول مسدود و در صورت تکرار مجدد به طور کامل حذف و لغو می گردد، همچنین با توجه به هشدار قبلی در رابطه با تخلف اطلاعات سرویس مربوطه غیر قابل بازیابی خواهد بود.


7)مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ متعلق به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هاست است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.
مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.


8)استفاده از محصولات نرم افزاري مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ

چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را تهيه نمايد، مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.
مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند.
مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد.
هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.
مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد.
نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هستند.
كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود.
بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ محفوظ مي باشد.
مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.
منابع مصرفی
وردپرس کارآ سرویس های خود را بر بسترهای سیستم های اختصاصی ارائه می دهد و این بدان معنا می باشد که هر یک از پلان های ارائه شده و خدمات ارائه شده از سوی این شرکت دارای محدودیت بر اساس مقادیر پردازنده، حافظه اصلی، شبکه و ... می باشد که مشترک یا صاحب امتیاز آن سرویس تنها مجاز به استفاده از منابع تعریف شده برروی پلان و نوع محصول مربوطه می باشد. بدیهی است برای آشنایی از مقادیر محدودیت ها می توانید با بخش فروش وردپرس کارآ تماس حاصل نمایید همچنین امکان وجود دارد که با پرداخت هزینه مربوطه و تغییر در شرایط قرارداد محدودیت های اعمال شده را تغییر دهید.
مقادیر نامحدود
وردپرس کارآ برپایه حفظ کیفیت خدمات خود استوار است و این بدان معنا می باشد که مقادیر نامحدود در این سیستم وجود ندارد و خدمات نامحدود ارائه نمی شود. مقدار نامحدود یک مقدار اسمی است که تنها در هر کجا که به وضوح در مقابل خصوصیت آن ذکر شده باشد این مقدار ارائه می شود و در شرایط دیگر تمامی سرویس ها محدودیت های مربوطه را دارند. استفاده بیش از حد
استفاده بیش از حد مجاز از منابع سیستمی وردپرس کارآ و سرور های این شرکت موجب قرارگیری سرویس در دسته استفاده غیر قانونی و خلاف شرع می گردد و وردپرس کارآ مجاز است در این شرایط سرویس مربوطه را بی قید و شرط غیر فعال، حذف و لغو نماید.


9) نسخه پشتیبان

وردپرس کارآ تمام توان خود را در جهت تهیه نسخه ی پشتیبان از وب سایت کاربران به صورت مداوم بکار میگیرد، ولی همانند هر سیستم رایانه ای دیگری، پشتیبان گیری میتواند ناموفق باشد. به همین منظور ما به شما توصیه میکنیم دائما یک نسخه ی پشتیبان از وب سایت خود تهیه نمایید. مسئولیت و پاسخگویی در قبال فایلهای آپلود شده بر روی سرورهای وردپرس کارآ توسط سرویس گیرنده (مشتری) به عهده ی شخص سرویس گیرنده بوده و هیچ مسئولیتی در این زمینه متوجه وردپرس کارآ نخواهد بود. وردپرس کارآ به هیچ وجه مسئولیت خرابی و آسیب دیدگی فایلهای کاربران، وب سایت کاربران و یا هر نوع خرابی و یا آسیب دیدگی دیگر که در اثر بی دقتی و یا اشتباه کاربر به وجود آمده باشد را نمیپذیرد. وردپرس کارآ موظف به تهیه بک آپ از کلیه ی فایلها و اطلاعات کاربر نظیر (و نه محدود به) وب سایت ها، دیتابیس ها، فایلهای وب، ایمیل ها و فایلها و اطلاعات دیگر کاربر نمیباشد. وردپرس کارآ ضمانت نمیکند که فایلها و وب سایت های کاربران به هیچ وجه حذف و یا خراب نمیشوند و همچنین ضمانت نمیکند که نسخه ی پشتیبان از سایتهای کاربران همیشه موجود باشد. کاربران موظف هستند که همیشه از فایلها و وبسایتهای خود نسخه ی پشتیبان تهیه کنند و بر روی رایانه ی شخصی خود نگهداری نمایند. همچنین وردپرس کارآ مؤکدا توصیه میکند یک نسخه ی پشتیبان اضافی (بر روی CD، رایانه دیگر و ...) برای جلوگیری از از دست دادن فایلها و و داده های خود تهیه و نگهداری نمایند. سرویس گیرنده وظیفه ی تهیه ی نسخه ی پشتیبان از وب سایت و اطلاعات خود را دارد. 
* وردپرس کارآ برای حفظ امنیت اطلاعات کاربران نسخه پشتیبان را در بستر دیگری خارج از مرکز داده سرویس شما قرار می دهد تا در شرایط تحریم و یا مشکلات امنیتی همواره دسترسی به نسخه پشتیبان امکان پذیر باشد. 
اما برروی سرویس های این شرکت این خدمات موجود می باشد و کاربر (مشتری) می تواند از طریق پرتال کاربران آخرین نسخه پشتیبان خود را بارگزاری نماید که هزینه هر بار بارگزاری برابر 9000 تومان می باشد. این نسخه پشتیبان توسط شرکت وردپرس کارآ تهیه شده است.پ
این امکان تنها در سیستم وردپرس کارآ وجود دارد که نسخه پشتیبان شما به اکانت گوگل درایو شما منتقل گردد و هزینه هر بار انتقال با گوگل درایو برابر 15000 تومان می باشد. این عملیات تنها از طریق پرتال کاربران انجام می گیرد و کاربر می بایست در حساب کاربری خود مبلغ 15000 تومان اعتبار داشته باشد. هزینه ذکر شده بسته به نوع و شرایط اکانت متفاوت است و در پرتال کاربران هر اکانت ذکر شده است. 
عملیات بک آپ گیری و ایجاد نسخه پشتیبان برای سرویس های فعال تنها از طریق پرتال کاربران می باشد و امکان دیگری وجود ندارد و با لغو یا عدم تمدید سرویس این عملیات متوقف می شود. 
بارگزاری نسخه پشتیبان از سرویس خارج از بستر سرورهای پشتیبان گیری وردپرس کارآ هزینه 15000 تومان در بر دارد. 
بارگزاری نسخه پشتیبان یا انتقال آن بابت هر نام کاربری می باشد و هزینه ذکر شده بابت هر نام کاربری است و در سرویس های نمایندگی وب یا سرور مجازی تحت حساب کاربری شما نام های کاربری زیادی وجود دارد که هزینه آن به صورت جداگانه هر نام کاربری محاسبه می گردد.


10) هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود(ehost.host) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ قابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.

چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين مي‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد ،مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهاي جاري مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ دريافت خواهد كرد.

چنانچه به هر دليل مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت مي‌نمايد كه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.

صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

ب) سيستم پيش پرداخت
مشخصات سيستم

با استفاده از سيستم پيش پرداخت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در حقيقت مشترك پيشاپيش وجهي را به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مي‌پردازد و هر زمان كه مايل بود از موجودي حساب پيش پرداخت خود استفاده مي‌نمايد. بديهي است در زمان خريد نيز بجاي پرداخت در اصل يك مرتبه موجودي به حساب مشترك واريز و همان لحظه نيز توسط سيستم برداشت ميشود تا بدين ترتيب روال استفاده از سيستم پيش پرداخت براي همه محصولات و خدمات در هر حالت رعايت شود. مشترك در مقابل خدمات و محصولاتي كه از مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ خريداري مي‌نمايد و مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ به وي ارئه مي‌دهد توافق مي‌كند كه هزينه آنها را با استفاده از اين سيستم انجام دهد.

پرداخت مشترك مي تواند از طريق كارت هاي اعتباري تعيين شده، حوالجات تلفني/تلگرافي، حواله و يا چك حقيقي يا حقوقي و يا روشهاي پرداخت تعيين شده صورت گيرد. مشترك موافقت مي‌نمايد چنانچه چك بانكي وي وصول نگردد علاوه بر طي روال قانوني، ملزم به پرداخت جريمه اي معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده ميباشد، مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ خود را مجاز ميداند اين جريمه را بدون اطلاع قبلي از حساب مشترك دريافت نمايد.

مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد مقدار موجودي باقي مانده در حساب خود را از قسمت "گزارش حساب"در وب سايت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ بررسي نمايد. در صورت تمايل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 15% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقي به مشترك مسترد خواهد شد.

تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به سيستم پيش پرداخت بر اساس ريال ايران، پوند انگلستان و يا دلار آمريكا صورت مي‌گيرد و مسئوليت محاسبه و تبديل واحد ارزهاي ديگر به ريال ، پوند و يا دلار آمريكا قبل از واريز به حساب بر عهده مشترك مي‌باشد،حداقل و حداكثري براي پرداخت وجود ندارد.

خريدهاي بالاتر از 500.000 ريال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفيف براي مشترك بصورتي است كه در خريدهاي بعدي وي محاسبه خواهد شد، مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ خود را مجاز ميداند كه هر زمان نسبت به لغو و يا تغيير اين تخفيف اقدام نمايد.


استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت

استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت تنها براي خريد محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ از طريق وب سايت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ امكان پذير است. هيچ خريدي بدون تكميل موجودي حساب مشترك (حداقل به ميزان خريد مورد نظر) صورت نمي‌گيرد. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل بود اعتبار خود را افزايش دهد. مشاهده ريز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طريق لينك "كاركرد حساب" در كنترل پنل اعضاء در وب سايت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ امكان پذير مي‌باشد.حساب مشترك خريد‌هاي انجام شده، وجه باقي مانده در حساب، مبلغ هر خريد انجام شده، زمان انجام و ... را نمايش مي‌دهد. مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجراي هرگونه حكم قضائي، روال قانوني و درخواستهاي دولتي ضروري مي‌داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال و يا يا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت كلي و يا جزئي به روش جديد مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در هر زمان براي خود محفوظ مي‌دارد.


ضمانتهاي ويژه

مشترك توافق مي‌نمايد كه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ صريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد.


11) ضامن تعهدات

مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشترك اين توافقنامه را با عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه رادارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مي نمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.


12) رفع مسئوليت

مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.

انتهاي بند 12 برخي از حوزه‌هاي قضايي اجازه رد ضمانت ضمني را نمي‌دهند ،در اين موارد موردشرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمي‌باشد .
بند 21 ابقاء بندهاي 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن يا خاتمه يافتن توافقتامه به قوت خود باقي مي‌ماند .


13) عدم وجود ضمانت

مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد. مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.


14) پرداخت غرامت

مشترك توافق مي‌كند كه از مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه  مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در حال اجرا يا ارسال باشد مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.


15) قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در دادگاه تهران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روش شده‌اند شكايتي به دادگاه ارئه دهد.


16) ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ ارسال گردد.


17)عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند .


18) توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.


19)تفكيك‌پذيري

بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.


20) سلب اختيار

عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ نمي‌باشد.


21)وضعيت اضطراري

مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد مرکز فناوری اطلاعات وردپرس کارآ را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.


22) عدم بهرهمندي شخص ثالث

هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.


23) هزینه های جاری

مشترک خدمات وردپرس کارآ متعهد می گردد که در صورت استفاده از خدمات پشتیبانی از طریق تلفن، سیستم درخواست پرتال کاربران و سیستم گفتگوی آنلاین می بایست هزینه پشتیبانی که از طریق فاکتور برای آن شخص یا شرکت صادر می گردد را ظرف 3 روز کاری پرداخت نماید و عدم پرداخت آن موجب لغو، ضبط و حذف کلیه اطلاعات، محصولات و سفارشات انجام شده از سوی کاربر می شود. همچنین وردپرس کارآ مسئولیتی در قبال بازگردانی اطلاعات لغو شده نخواهد داشت و در نهایت هزینه ای بابت خسارات احتمالی ناشی از لغو سرویس به مشترک پرداخت نخواهد شد.


24) گارانتی بازگشت وجه

در وردپرس کارآ این امکان وجود دارد که سفارش های ثبت شده و پرداخت شده که به صورت فعال در آمده اند و قابل استفاده می باشند تا 7 روز از تاریخ ثبت سفارش لغو گردند و هزینه آن با احتساب کارمزدها و مصارف و کارکردهای شرکت و خدمات پشتیبانی و در نهایت کلیه خدمات ارائه شده از سوی وردپرس کارآ که از مبلغ اصلی پرداخت کسر می گردد به حساب کاربر واریز گردد.
اصلی ترین شرط لغو و بازگشت هزینه بدین صورت می باشد که طبق توافقنامه و اطلاعات سرویس سیستم کارکرد صحیح را نداشته باشد ، لذا مشکلات مربوط به کنترل پنل ها، عدم امکان دسترسی از شبکه های مختلف و مواردی از این قبیل شامل بازگشت هزینه پرداختی نمی گردد.


25) شرایط لغو سرویس

کاربران وردپرس کارآ در هر لحظه از طریق پرتال کاربران می توانند اقدام به لغو و حذف سرویس میزبانی خودشان نمایند. در نهایت هزینه ای بابت باقیمانده سرویس عودت نخواهد شد.

  • 32 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

قوانین جرائم رایانه ای در جمهوری اسلامی ایران

بخش یکم ـ جرائم و  مجازات‌هافصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و  سیستم‌های رایانه‌ای و...