میزبانی وب لینوکس

میزبانی وب ابری لینوکس ( هاست لینوکس ابری )

HP-500

500مگابایت:فضا
نامحدود:پهنای باند
1هسته:پردازنده
512مگابایت:رم

diskspace=500
bandwidth=Unlimited
cpu=1
memory=512
addondomain=0
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited


_Space:500
_Bandwidth:Unlimited
_Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
__Subdomain:Unlimited
__Email:Unlimited
__FTP:Unlimited
__SQL:Unlimited
__ParkDomain:Unlimited
__AddonDomain:0
__Webserver:NGINX
__CP:cPanel
_Installer:رایگان

HP-1G

1گیگابایت:فضا
نامحدود:پهنای باند
2هسته:پردازنده
512مگابایت:رم

diskspace=1000
bandwidth=Unlimited
cpu=2
memory=512
addondomain=1
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited


_Space:1000
_Bandwidth:Unlimited
_Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
__Subdomain:Unlimited
__Email:Unlimited
__FTP:Unlimited
__SQL:Unlimited
__ParkDomain:Unlimited
__AddonDomain:1
__Webserver:NGINX
__CP:cPanel
_Installer:رایگان
.border:featured-border-right

HP-3G

3گیگابایت:فضا
نامحدود:پهنای باند
3هسته:پردازنده
1024مگابایت:رم

diskspace=3000
bandwidth=Unlimited
cpu=3
memory=1024
addondomain=1
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited


_Space:3000
_Bandwidth:Unlimited
_Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
__Subdomain:Unlimited
__Email:Unlimited
__FTP:Unlimited
__SQL:Unlimited
__ParkDomain:Unlimited
__AddonDomain:1
__Webserver:NGINX
__CP:cPanel
_Installer:رایگان
.border:featured-border

HP-5G

5گیگابایت:فضا
نامحدود:پهنای باند
5هسته:پردازنده
1024مگابایت:رم

diskspace=5000
bandwidth=Unlimited
cpu=5
memory=1024
addondomain=2
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited


_Space:5000
_Bandwidth:Unlimited
_Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
__Subdomain:Unlimited
__Email:Unlimited
__FTP:Unlimited
__SQL:Unlimited
__ParkDomain:Unlimited
__AddonDomain:2
__Webserver:NGINX
__CP:cPanel
_Installer:رایگان
.border:featured-border

HP-10G

10گیگابایت:فضا
نامحدود:پهنای باند
7هسته:پردازنده
1024مگابایت:رم

diskspace=10000
bandwidth=Unlimited
cpu=7
memory=1024
addondomain=3
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited


_Space:10000
_Bandwidth:Unlimited
_Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
__Subdomain:Unlimited
__Email:Unlimited
__FTP:Unlimited
__SQL:Unlimited
__ParkDomain:Unlimited
__AddonDomain:3
__Webserver:NGINX
__CP:cPanel
_Installer:رایگان
.border:featured-border

HP-20G

20گیگابایت:فضا
نامحدود:پهنای باند
8هسته:پردازنده
4096مگابایت:رم

diskspace=20000
bandwidth=Unlimited
cpu=8
memory=4096
addondomain=3
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited


_Space:20000
_Bandwidth:Unlimited
_Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه
__Subdomain:Unlimited
__Email:Unlimited
__FTP:Unlimited
__SQL:Unlimited
__ParkDomain:Unlimited
__AddonDomain:3
__Webserver:NGINX
__CP:cPanel
_Installer:رایگان
.border:featured-border-left