کارت خرید

HP-500

500مگابایت:فضا نامحدود:پهنای باند 1هسته:پردازنده 512مگابایت:رم diskspace=500 bandwidth=Unlimited cpu=1 memory=512 addondomain=0 features=Unlimited parkdomain=Unlimited _Space:500 _Bandwidth:Unlimited _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه __Subdomain:Unlimited __Email:Unlimited __FTP:Unlimited __SQL:Unlimited __ParkDomain:Unlimited __AddonDomain:0 __Webserver:NGINX __CP:cPanel _Installer:رایگان

249,000 ریال ماهانه

سفارش دهید

HP-1G

1گیگابایت:فضا نامحدود:پهنای باند 2هسته:پردازنده 512مگابایت:رم diskspace=1000 bandwidth=Unlimited cpu=2 memory=512 addondomain=1 features=Unlimited parkdomain=Unlimited _Space:1000 _Bandwidth:Unlimited _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه __Subdomain:Unlimited __Email:Unlimited __FTP:Unlimited __SQL:Unlimited __ParkDomain:Unlimited __AddonDomain:1 __Webserver:NGINX __CP:cPanel _Installer:رایگان

349,000 ریال ماهانه

سفارش دهید

HP-3G

3گیگابایت:فضا نامحدود:پهنای باند 3هسته:پردازنده 1024مگابایت:رم diskspace=3000 bandwidth=Unlimited cpu=3 memory=1024 addondomain=1 features=Unlimited parkdomain=Unlimited _Space:3000 _Bandwidth:Unlimited _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه __Subdomain:Unlimited __Email:Unlimited __FTP:Unlimited __SQL:Unlimited __ParkDomain:Unlimited __AddonDomain:1 __Webserver:NGINX __CP:cPanel _Installer:رایگان

499,000 ریال ماهانه

سفارش دهید

HP-5G

5گیگابایت:فضا نامحدود:پهنای باند 5هسته:پردازنده 1024مگابایت:رم diskspace=5000 bandwidth=Unlimited cpu=5 memory=1024 addondomain=2 features=Unlimited parkdomain=Unlimited _Space:5000 _Bandwidth:Unlimited _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه __Subdomain:Unlimited __Email:Unlimited __FTP:Unlimited __SQL:Unlimited __ParkDomain:Unlimited __AddonDomain:2 __Webserver:NGINX __CP:cPanel _Installer:رایگان

799,000 ریال ماهانه

سفارش دهید

HP-10G

10گیگابایت:فضا نامحدود:پهنای باند 7هسته:پردازنده 1024مگابایت:رم diskspace=10000 bandwidth=Unlimited cpu=7 memory=1024 addondomain=3 features=Unlimited parkdomain=Unlimited _Space:10000 _Bandwidth:Unlimited _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه __Subdomain:Unlimited __Email:Unlimited __FTP:Unlimited __SQL:Unlimited __ParkDomain:Unlimited __AddonDomain:3 __Webserver:NGINX __CP:cPanel _Installer:رایگان

1,199,000 ریال ماهانه

سفارش دهید

HP-20G

20گیگابایت:فضا نامحدود:پهنای باند 8هسته:پردازنده 4096مگابایت:رم diskspace=20000 bandwidth=Unlimited cpu=8 memory=4096 addondomain=3 features=Unlimited parkdomain=Unlimited _Space:20000 _Bandwidth:Unlimited _Backup:روزانه، هفتگی، ماهیانه __Subdomain:Unlimited __Email:Unlimited __FTP:Unlimited __SQL:Unlimited __ParkDomain:Unlimited __AddonDomain:3 __Webserver:NGINX __CP:cPanel _Installer:رایگان

1,989,000 ریال ماهانه

سفارش دهید